Política de privacidade

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de trespes.org é Trespés Producións Culturais SL con CIF B94166915 e domicilio en Rúa Reveriano Soutullo 36-2º 36800 Redondela con correo electrónico de contacto info@trespes.org.

  1. USUARIOS

O acceso e/o uso deste portal de trespes.org atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

  1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Responsable:

Trespés Producións Culturais SL

Finalidade: Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/o servizos a clientes e/o potenciais clientes.

Lexitimación: Execución dun contrato / prestación de servizos.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros sen a súa autorización, salvo as excepcións previstas pola Lei.

Dereitos: Pode exercitar os Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, como se indica na información adicional.

Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo a seguinte ligazón: +Info Protección de Datos

INFORMACIÓN ESPECIFICADA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Trespés Producións Culturais SL

Domicilio Social: Rúa Reveriano Soutullo 36-2º 36800 Redondela

Teléfono: 986 110 045

CIF: B94166915

Email: info@trespes.org

Finalidade: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Trespés Producións Culturais SL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados. Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión destes por parte do interesado.

Lexitimación: A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a Trespés Producións Culturais SL.

Destinatarios: A que destinatarios se comunicaran os seus datos?
Trespés Producións Culturais SL non cederá datos a terceiros sen a súa autorización salvo ás Administracións públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos: O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer ao domicilio social arriba indicado, anexando copia do documento que o identifique, á dirección de correo electrónico info@trespes.org.

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control. En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de trespes.org co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

Trespes.org cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.
trespes.org adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos). No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, de acordo con o establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

Trespés Producións Culturais SL como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, anexando copia do DNI ou Pasaporte.

Trespés Producións Culturais SL garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente. Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que Trespés Producións Culturais SL poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento. En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección info@trespes.org.